Žiadosti a formuláre

ŽIADOSTI A FORMULÁRE

V tejto časti nájdete na stiahnutie formuláre a žiadosti, ktoré je potrebné vyplniť, vlastnoručne (vlastníkom) podpísať a doručiť emailom na info (zavináč) vasabss.sk alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

ZMENA POČTU OSÔB

Ak sa v priebehu roka zmení počet osôb trvale žijúcich v byte, je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi (narodenie dieťaťa, trvalé odsťahovanie z bytu - založenie vlastnej domácnosti, úmrtie...)
Evidencia počtu osôb slúži pre rozpočítavanie nákladov ako napr.: za OLO, používanie výťahu, osvetlenia spoločných priestorov atď.
Za uvedeným účelom si môžete stiahnúť tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať na našej prevádzke prípadne zaslať poštou na našu korešpondenčnú adresu.Tlačivo na stiahnutie nájdete tu.

ZMENA KONTAKTNÝCH ÚDAJOV

Ak sa Vám v priebehu roka zmenia kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, emailová adresa prípadne telefónne číslo) je potrebné takúto skutočnosť nahlásiť správcovi. Evidencia aktuálnych údajov je potrebná v prípadoch ako sú: rôzne typy havárií (rozvody, výťahy a pod.), hlasovanie v písomnom hlasovaní, oznamovanie schôdzí, výpadkov teplej vody a pod.
Za uvedeným účelom si môžete stiahnúť tlačivo, ktoré je potrebné doplniť, podpísať a odovzdať na našej prevádzke prípadne zaslať poštou na našu korešpondenčnú adresu.Tlačivo na stiahnutie nájdete tu.

ZMENA VLASTNÍKA NEHNUTEĽNOSTI

Pri zmene vlastníka bytu je potrebné predložiť správcovi list vlastníctva a taktiež preberací protokol medzi predávajúcim a kupujúcim. Preberací protokol na stiahnutie nájdete tu.
V tomto protokole sa uvedú stavy vodomerov na studenú a teplú vodu, ako aj stav meračov tepla. Tento protokol musí byť podpísaný pôvodným aj novým vlastníkom priestoru. V prípade, že sa v priestore nenachádzajú digitálne merače tepla, kde sa dajú hodnoty kedykoľvek odpočítať, náklad za spotrebu tepla sa delí podľa vyhlášky ÚRSO 630/2005 o percentuálnej spotrebe za jednotlivé mesiace kumulatívne za kalendárny rok. 

  * je nevyhnutné, aby sa každý nový vlastník bezodkladne nahlásil správcovi nehnuteľnosti.

ŽIADOSŤ O ZASLANIE PREPLATKU Z VYÚČTOVANIA

V prípade, že si prajete zmeniť číslo bankového účtu na ktoré máme zasielať preplatky, je potrebné vyplniť priložený formulár, podpísať a odovzdať na našej prevádzke (podmienkou je preverenie totožnosti vlastníka). Formulár zaslaný emailom prípadne poštou, nemôžeme prijať ako záväzný. Formulár na stiahnutie nájdete aj tu.

REKLAMÁCIA ROČNÉHO VYÚČTOVANIA

Ak máte záujem podať reklamáciu voči zaslanému ročnému vyúčtovaniu, stiahnite si prosím priložený formulár.  Vyplnený nám ho prosím zašlite poštou na adresu prevádzky: Rusovská cesta č. 36, 85101 Bratislava. Taktiež ho môžete na našej prevádzke odovzdať osobne. Posúdenie reklamácie je zložitý kontrolný proces a nie je možné ho vyriešiť na počkanie. Oprava jedného vyúčtovania môže taktiež ovplyvniť vyúčtovania všetkých ostatných vlastníkov v dome. Reklamácie sa snažíme vybaviť do 2-3 týždňov, najneskôr však do 30 dní od ich písomného doručenia.

ŽIADOSŤ O PREVERENIE SPRÁVNOSTI MERANIA MERAČA

V prípade, že máte pochybnosti o správnosti merania merača (ústredného kúrenia, teplej úžitkovej vody prípadne studenej vody), môžete si dať tento merač (prípadne merače) prekontrolovať. Pre vybavenie kontroly merača je však nevyhnutné vyplnenie príslušného formulára, ktorý nájdete tu.

NAHLÁSENIE KONCOVÉHO STAVU MERAČOV (studenej vody, teplej vody a kúrenia)

V prípade, že ste nemohli sprístupniť priestor (byt/nebytový priestor/prenajatý spoločný priestor) k odpočtu meračov studenej a teplej vody je potrebné vyplniť priložený formulár, podpísať vlastníkom priestoru a odovzdať na našej prevádzke, prípadne poslať poštou alebo naskenovať a poslať emailom na odpocty@vasabss.sk.

V prípade, že ste nemohli sprístupniť priestor (byt/nebytový priestor/prenajatý spoločný priestor) k odpočtu meračov ústredného kúrenia/tepla je potrebné vyplniť priložený formulár, podpísať vlastníkom priestoru a odovzdať na našej prevádzke, prípadne poslať poštou alebo naskenovať a poslať emailom na odpocty@vasabss.sk.

SPLNOMOCNENIE NA HLASOVANIE
(na schôdzách vlastníkov a písomných hlasovaniach)

Toto splnomocnenie je potrebné v prípade, že:

- sa nemôžete zúčastniť schôdze vlastníkov prípadne písomného hlasovania (viete písomne poveriť tretiu osobu takýmto konaním);

- nie ste výlučným vlastníkom priestoru (netýka sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde postačuje podpis jedného z manželov) je potrebné získať od ostatných spoluvlastníkov plnú moc na zastupovanie.

Vzor splnomocnenia nájdete tu a je potrebné podpis toho, čo splnomocňuje tretiu osobu úradne overiť (napr.: u notára).

ŽIADOSŤ O VYHLÁSENIE PÍSOMNÉHO HLASOVANIA

V prípade, že ako vlastník priestoru potrebujete vyhlásiť písomné hlasovanie za účelom získania súhlasu vlastníkov (napr.: pre potreby schválenia montáže klimatizácie, satelitu na fasádu domu; zasklenia balkónu, lodžie, terasy a pod.) sú k dispozícii podľa aktuálneho znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") 2 možnosti:.

1. Vyhlásenie a zabezpečenie písomného hlasovania správcom;

2. Vyhlásenie a zabezpečenie písomného hlasovania štvrtinou vlastníkov;

Viac informácií k jednotlivým možnostiam nájdete tu.

Vzor žiadosti o vyhlásenie písomného hlasovania nájdete tu.