Inžiniering – riešenie porúch stavieb

Inžiniering - riešenie porúch stavieb

  • Komplexná obnova bytových domov;
  • Riešenie stavebných porúch (statiky, zatekania, a pod.);
  • Zabezpečenie financovania:
     • - Štátnym fondom rozvoja bývania,
     • - Dotáciou na odstránenie systémových porúch,
     • - Dotáciou z programu energetickej hospodárnosti EBRD,
     • - Komerčným úverom a pod.

Služby inžinieringu ako odbornej pomoci poskytujeme pre našich zákazníkov ako aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov.

Inžiniering je niekoľkomesačný projekt tímu špecializovaných odborníkov, ktorý zahŕňa:

 • a) Štúdium projektovej dokumentácie domu resp. jej náhradné zhotovenie;
 • b) Vstupnú komplexnú kontrolu objektu stavebnými inžiniermi, základné merania a pod.;
 • c) Vypracovanie koncepcie obnovy/odstraňovania porúch;
 • d) Zabezpečenie znaleckých posudkov;
 • e) Konzultáciu technických problémov s vlastníkmi;
 • f) Zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie pre obnovu domu resp. odstránenie stavebných porúch;
 • g) Konzultácie s projektantom projektovej dokumentácie a vlastníkmi;
 • h) Zabezpečenie stavebného povolenia / ohlásenia stavby, posudok statika, teplotechnický posudok a pod.
 • i) Zabezpečenie vyjadrenia dotknutých orgánov (Hasičský a záchranný zbor, Technická inšpekcia, Krajský úrad životného prostredia);
 • j) Zabezpečenie stavebného dozora prostredníctvom výberového konania;
 • k) Realizovanie výberového konania na dodávateľa prác a kontrola súladu cenových ponúk s projektovou dokumentáciou;
 • l) Vypracovanie plánu financovania prác a nastavenia tvorby fondu opráv;
 • m) Účasť na schôdzach vlastníkov a vypracovanie podkladov pre písomné hlasovania;
 • n) Vypracovanie a podanie žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania, dotácia MINDOP / EBRD resp. iné;
 • o) Zabezpečenie administratívnych úkonov (vinkulácia, záložné práva, kataster, banka,...);
 • p) Zabezpečenie zaujatia verejného priestranstva, BOZP a otvorenie staveniska;
 • q) Účasť na kontrolných dňoch stavby;
 • r) Prevzatie prác a zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia;
 • s) Správa úveru a zasielanie ročných reportov a energetických výkazov na príslušné inšitúcie.